Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem b2b.ntec.eu w obrocie B2B i Polityka Prywatności

 

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NTEC Sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym www.ntec.pl prowadzony jest przez NTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach pod numerem: 0000593793, posiadającą numer NIP: 6312660258 oraz REGON: 363363201. Kapitał zakładowy: 200 000 zł.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. e., z wyłączeniem Konsumentów.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Nadto Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, będąc w odpowiednim zakresie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 § 2

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

a. Cena – kwota, jaką Klient Sklepu będzie zobowiązany do zapłaty za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, po powiększeniu jej o podatek VAT. Podana cena wyrażona jest w walucie polskiej (zł) i jest ceną netto (bez podatku VAT). Ceny Produktów widocznych w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki, które zostają podane przed zakończeniem składania Zamówienia,

b. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

c. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

d. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych indywidulanie ustalonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie,

e. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu (w szczególności składająca zamówienia i dokonująca zakupów),

f. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

g. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszystkie uregulowania dotyczące Konsumentów odnoszą się również do osoby fizycznej zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z art. 5564 Kodeksu cywilnego),

h. Konto - konto klienta w Sklepie, utworzone w wyniku Rejestracji, dzięki któremu Klient może korzystać z usług Sklepu, w tym zapoznawać się ze spersonalizowanymi dla danego Klienta informacjami na temat Produktów, składać Zamówienia, a także gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych uprzednio Umowach sprzedaży w Sklepie,

i. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji wszystkich danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, danych nabywcy lub danych do faktury, formy płatności oraz sposób dostawy,

j. Login - oznaczenie Klienta w Sklepie, zgodne z jego adresem e-mail podanym w trakcie Rejestracji, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie,

k. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

l. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu,

m. Rejestracja – proces utworzenia w ramach Sklepu Internetowego Konta Klienta wymagane dla możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności oferowanych przez Sklep Internetowy, w tym dokonywanie zakupów, zakończony weryfikacją Konta dokonywaną przez Sprzedawcę

n. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ntec.pl, za pośrednictwem którego odbywa się sprzedaż na odległość towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę

o. Sprzedawca - NTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44B, NIP: 6312660258, REGON: 363363201

p. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie,

q. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu, w wyniku którego pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zachodzi, na warunkach określonych w Regulaminie, do zawarcia Umowy Sprzedaży,

r. Dropshipping - to model logistyczny, w którym sprzedawca na życzenie klienta wysyła zamówienie, na wskazany przez niego adres, inny niż adres siedziby lub magazynów. Realizacja takich zamówień może odbywać się na etykietach transportowych sprzedawcy lub etykietach transportowych klienta, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami między stronami,

s. Dostawa bezpośrednia - model logistyczny, w którym sprzedawca wysyła zamówienie klienta na  adres jego siedziby lub magazynów.

 § 3

Kontakt ze Sklepem

1. Kontakt każdej osoby, w szczególności Klienta, ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

a. telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Kontakt, w Dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Kontakt

c. osobiście lub listownie pod adresem: ul. Chorzowska 44B, Gliwice (44-100)

 § 4

Wymagania techniczne

 1. Sprzedawca na bieżąco dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było przy użyciu wszystkich najbardziej popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych urządzeń końcowych. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości Sprzedawca zaleca jednak następujące wymagania techniczne urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Klienta:

a. przeglądarka internetowa, w tym m. in: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge; przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki w najnowszej wersji;

b. rozdzielczość: 1024×768,

c. system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

d. wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

2. Do składania Zamówień na Produkty w Sklepie i zawarcia w ten sposób Umowy Sprzedaży, oprócz spełnienia wymagań technicznych przewidzianych w ust. 1 i posiadania Konta w wyniku przeprowadzonej uprzednio Rejestracji, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 § 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie Zamówień wymaga uprzedniego założenia Konta.

3. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie są cenami netto (niezawierającymi podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich. Oprócz ceny netto, Sprzedawca wskazuje przy danym Towarze jego cenę brutto, przy czym następuje to wyłącznie w celach informacyjnych. W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności w cenach, decydującą jest cena netto Towaru.

4. Podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności. W każdym wypadku Klient jest informowany o pełnych kosztach dostawy najpóźniej przed zatwierdzeniem Zamówienia.

5. Zamówienia Produktów oferowanych w Sklepie są realizowane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia zamówienia dotyczącego wysyłki Produktu za granicę konieczny jest uprzednio indywidualny kontakt ze Sprzedawcą (kontakt ze Sklepem omówiono w § 3).

6. Sprzedawca informuje, iż wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, tj. niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez urządzenia Sprzedawcy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać wyłączenia mechanizmu plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

7. Wszelkie informacje w tym również stanowiące opis Produktu i jego cenę zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu lub poszczególnych jego funkcjonalności w przypadkach konieczności przeprowadzenia konserwacji, modernizacji lub rozbudowy, aktualizacji lub innych czynności o podobnym charakterze. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby powyższe miało charakter najmniej uciążliwy dla Klientów.

  § 6

Zakładanie Konta w Sklepie; Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta wymaga dokonania nieodpłatnej Rejestracji. Warunkiem dokonania Rejestracji jest posiadanie statusu przedsiębiorcy lub innego podmiotu wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz numeru identyfikacji podatkowej, a także posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

2. Dzięki założeniu Konta Klient ma możliwość:

a). przeglądania asortymentu Produktów znajdujących się w Sklepie w sposób spersonalizowany dla danego Klienta,

b). składania Zamówień,

c). przeglądania historii zamówień złożonych oraz zrealizowanych,

d). wprowadzania zmian w podanych przez siebie na etapie rejestracji danych.

3. Personalizacja, o której mowa w ust. 2 a) oznacza, iż na urządzeniu końcowym Klienta, na którym dokonuje on logowania do Sklepu po zakończonej weryfikacji, wyświetlają mu się Produkty dostępne w Sklepie oraz warunki na jakich umowa sprzedaży może zostać zawarta, w tym w szczególności cena i warunki płatności.

4. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie w nim następujących danych: nazwa Klienta (wg danych z rejestru), numer identyfikacji podatkowej NIP i adres e-mail.

5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6. W formularzu rejestracyjnym Klient definiuje swoje Hasło, przy użyciu którego będzie później możliwe logowanie w Sklepie. Hasło może być w każdym czasie po rejestracji zmienione w zakładce „Moje Konto”. Login to każdorazowo adres e-mail podany w procesie Rejestracji.

7. Klient powinien podjąć działania uniemożliwiające zapoznanie się z ustalonym Hasłem przez osobę trzecią. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Loginem i Hasłem Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ujawnienia Loginu i/lub Hasła osobie trzeciej powinien on niezwłocznie dokonać ich zmiany w zakładce „Moje Konto”, a oprócz tego poinformować o tym fakcie niezwłocznie Sprzedawcę (pisemnie lub mailowo).

8. Wszystkie dane przekazywane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe. Stwierdzenie przez Sprzedawcę nieprawdziwości danych będzie skutkować odmową rejestracji lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta Klienta.

9. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy Klient zostanie poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu, z którego treścią Klient ma możliwość zapoznania się. Odmowa akceptacji treści postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji.

10. W przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną wszelkich czynności w Sklepie – w tym w szczególności założenia Konta i składania Zamówień – może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokonując Rejestracji osoba taka, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym (check-box) o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oświadcza równocześnie, że jest osobą uprawnioną do działania i reprezentowania Klienta.

11. Po wysłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, a Klient uzyskuje dostęp do Konta umożlwiający pełne korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności.

12. Ceny są dostępne dla zweryfikowanych klientów po zalogowaniu.  

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieoznaczony.

14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto i rozwiązać umowę wskazaną w ust. 10 poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

15. Sprzedawca może zablokować Konto Klienta w wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a nadto w razie zaistnienia po stronie Sklepu ważnej przyczyny, w tym w szczególności w razie powtarzającego naruszania przez Klienta niniejszego Regulaminu, czy też naruszaniu przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu przepisów prawa, praw osób trzecich lub ich dóbr osobistych. Zablokowanie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Sprzedawcę zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy, za wyjątkiem sytuacji gdy następuje w trakcie realizacji uprzednio złożonego Zamówienia – w takim wypadku rozwiązanie następuje z chwilą wykonania tego Zamówienia.

  § 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klientów zarejestrowanych w Sklepie (posiadających Konto). Zamówienia mona składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” lub innego równoznacznego)

c. wybrać sposób dostawy zgodny z modelem logistycznym preferowanym przez klienta(Dropshipping, dostawa bezpośrednia, odbiór własny). Sprzedawca skontaktuje się z klientem, w przypadku rozbieżności  między adresem dostawy a wybranym sposobem dostawy, wynikającym z wybranego modelu logistycznego, w celu weryfikacji.

d. wybrać metodę płatności (z zastrzeżeniem § 9 ust. 10).

3. Złożenie zamówienia jest złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub zawierającym inne równoważne sformułowanie.

5. Sprzedawca – w wyjątkowych wypadkach – dopuszcza również możliwość złożenia przez Klientów Zamówienia na Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu – pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu adresów i numerów wskazanych w § 3 Regulaminu.

6. Do Zamówień złożonych w sposób wskazany w ust. 5 oraz zawartych w ten sposób Umów Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu, chyba że z utrwalonych pisemnie lub mailowo uzgodnień stron wynika coś odmiennego.

7. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

 § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionych produktów:

a. przesyłka kurierska - od 16zł netto*

b. Dropshipping - kurier - od 21,95zł netto* (koszt przesyłki kurierskiej oraz opłata za kompletacje i pakowanie)

c. Dropshipping - własna etykieta - 5,95zł netto (opłata za kompletacje i pakowanie)

d. odbiór osobisty dostępny pod adresem Sklepu wskazanym w § 1 ust. 1.

*UPS 53044, 53948, 53949, 52283, 52284 oraz akumulatory o indeksach 53037, 53038, 53039, 53067, 53068, 53063, 53069, 53075, 53077, 53078, 53079, 53080, 53081, 53082 i 53083 objęte są indywidualnym cennikiem dostaw. Wybierając modele akumulatorów o indeksach:

  • 53037, 53063, 53067, 53075, 53080
  • 53038, 53039, 53068,  53069, 53077, 53078, 53079, 53081, 53082, 53083
  • UPS 53044, 52283, 52284
  • UPS 53948, 53949

z dostawą kurierem klient może dodać do koszyka tylko wymienione w konkretnej grupie indeksy, pozostałe produkty należy dodać do kolejnego zamówienia.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy,

b. BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,

c. gotówką bądź kartą przy odbiorze w siedzibie Sklepu wskazanym w § 1 ust. 1.

 § 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku, w którym Klientowi nie został przyznany przez Sprzedawcę tzw. kredyt kupiecki polegający na odroczonym terminie płatności, Klient ma prawo – z zastrzeżeniem ust. 10 – wyboru jako metody płatności:

a. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b. systemu płatności elektronicznych w postaci DOTPAY

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany w dniu złożenia Zamówienia – jeśli zamówienie zostanie złożone w Dni Robocze niebędące dniem ustawowo wolnym od pracy do godziny 13:00, a w pozostałych przypadkach w następnym Dniu, z zastrzeżeniem ust 6.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności DOTPAY od dnia dokonania płatności.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 1 dnia od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy niemożliwym będzie wysłanie Klientowi zamówionego Produktu (w szczególności: błędu systemu magazynowego, uszkodzenia dostępnych w magazynie Produktów będących przedmiotem Zamówienia, itp.) Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i wg uzgodnień z Klientem dokona na jego rzecz zwrotu należności uiszczonej za ten Produkt, albo wyda mu inny produkt wybrany przez Klienta (o tej samej wartości).

9. Jeżeli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwa realizacja przez Sprzedającego Zamówienia w podanym przez niego uprzednio terminie, w szczególności wydania Produktu do odbioru w siedzibie Sklepu, wydania Produktu kurierowi lub jego doręczenie Klientowi przez kuriera, Sprzedającemu służy prawo do przesunięcia terminu dostawy na czas przypadający po ustaniu działania siły wyższej, a jeśli terminu tego przewidzieć nie można, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub części.

10. W razie gdy Klient będący przedsiębiorcą, który jest jednocześnie podatnikiem VAT, zawrze ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży o wartości powyżej 15.000,00 zł brutto, a przynajmniej jeden z Produktów objętych umową należy do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 55, poz. 535 z późn. zm.) Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT stosując mechanizm tzw. podzielonej płatności. W takim wypadku Klient w mailu stanowiącym potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (- opisanym w ust. 2) zostanie poinformowany o konieczności dokonania zapłaty zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności. W takim wypadku niedostępnymi będą metody płatności wskazane w § 8 ust. 2 lit. b) i c).

 § 10

Odpowiedzialność i Reklamacja

 1. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są rzeczami nowymi. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Wszystkie Produkty objęte są gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę. Okres gwarancji wynosi 12 albo 24 albo 36 miesięcy i jest każdorazowo wskazywany w ramach opisu danego Produktu w Sklepie. Informacja w zakresie długości okresu gwarancyjnego wynika również z dokumentu dołączonego do Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

3. Reklamację zarówno w odniesieniu do rzeczy ruchomej będącej przedmiotem Umowy sprzedaży jak i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez serwis https://rma.qoltec.com/ oraz odesłać na adres podany w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia i wykrycia oraz dane Klienta składającego reklamację, a nadto treść żądania. Równocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient winien dostarczyć do siedziby Sprzedawcy na swój koszt Produkt objęty reklamacją.

5. Kupujący zobowiązuje się do zweryfikowania zawartości paczki w obecności kuriera.  Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest załączony protokół szkody spisany z kurierem. Brak protokołu skutkuje automatycznym odrzuceniem roszczenia gwarancyjnego w zakresie uszkodzeń mechanicznych. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku, w którym dane i informacje podane w zgłoszeniu reklamacyjnym są niewystarczające do jej prawidłowego rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o stosowne uzupełnienia tych danych. W taki wypadku termin 14 dni, o którym mowa w zd. 1 liczony jest od uzupełnienia danych i informacji w żądanym zakresie.

7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, w którym reklamacja dotycząca rzeczy ruchomej będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży zostanie uznana za uzasadnioną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub zwróci Klientowi uiszczoną cenę.

9. Powyższe uprawnienia nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawień przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego.

10. W zakresie umów sprzedaży zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz umów, do których Regulamin ten znajduje zastosowanie (zgodnie z § 7 ust. 6) strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

 § 11

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci:

a. umożliwienia Klientom zapoznania się z wszystkimi treściami prezentowanymi na stronach Sklepu, w tym informacjami na temat prezentowanych Produktach

b. umożliwienia składania Zamówień za pomocą Koszyka

c. rejestracji w Sklepie i założenia Konta oraz jego prowadzenia

d. usługi newslettera

2. Wszystkie usługi wskazane w ust. 1 są świadczone na rzecz Klientów całkowicie bezpłatnie.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną świadczone są przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane w ust. 1 mogą zostać rozwiązane, zarówno przez Klienta jak i Sprzedawcę w każdym czasie za 7-io dniowym wypowiedzeniem.

4. W celu rozwiązania umowy strona zobowiązana jest wysłania drugiej stronie stosownego oświadczenia woli (wypowiedzenie umowy), przy czym Klient może skorzystać z poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (wskazane w § 3), zaś Sprzedawca składa Klientowi oświadczenie woli wysyłając je na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy Rejestracji.

  § 12

Newsletter

 1. Klient może zamówić usługę newslettera polegającą na okresowym przesyłaniu mu drogą elektroniczną na podany przez niego w trakcie procesu Rejestracji adres e-mail aktualności dotyczących Sprzedawcy, informacji związanych z przedmiotem działalności Sprzedawcy i prowadzonym przez niego Sklepem oraz wiadomości zawierające treści marketingowe i handlowe Sprzedawcy, w szczególności o nowościach, promocjach czy ofertach specjalnych.

2. Zamówienie newslettera jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. Dokonywane jest ono przez zaznaczenie odpowiedniej opcji – wybranie odpowiedniego check-boxu – w procesie rejestracyjnym lub w ustawieniach Konta.

3. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może z niej zrezygnować. W tym celu powinien skorzystać z zakładki „moje konto” po uprzednim zalogowaniu się w Sklepie lub skorzystać ze specjalnego linku widocznego w stopce każdej otrzymywanej od Sprzedawcy w ramach newslettera wiadomości e-mail.

 § 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym (Polityka prywatności)

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. NTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44B.

2. Dane osobowe Klientów takie jak imię i nazwisko, nazwa i adres firmy oraz numer telefonu zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu: podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania; wykonania obowiązków spoczywających na Sprzedawcy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, oceny świadczonych usług – co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu są lub mogą być udostępniane – przy zachowaniu zasady minimalizmu – podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy obsłudze zawartej Umowy sprzedaży (w szczególności firmom kurierskim i spedycyjnym oraz organizatorom płatności elektronicznych), kancelariom księgowym i prawnym, a także organom i instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, a także żądania bez podania przyczyny ich usunięcia i ograniczania przetwarzania, a także prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez czas określony przepisami prawa.

6. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani też nie będą przedmiotem sprzedaży lub udostępniania podmiotom niewspółpracującym ze Sprzedawcą.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 § 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a także prawo Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i ewentualnych sporów jest wyłącznie prawo polskie.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach Regulaminu będzie każdorazowo uwidoczniana na stronie internetowej Sklepu i wysyłana na adres poczty elektronicznej Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zamierzonych zmianach i nie wypowiedział takiej umowy w terminie 30 dni.

5. Treść niniejszego Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku informatycznym lub pobranie z witryny internetowej Sklepu.

6. Zabronione jest przesyłanie lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub mogącym naruszyć dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.,